Follow

Piráti jsou nepředvídatelní,říkali. Neví co chtějí,říkali. Jsou to chaotici,říkali. Jako děti,říkali. Mezi tím v racionálním světě u Pirátů se ratifikovala koal. smlouva s bezprecedentní vol. účastí nad 90 % a PRO hlasovalo 82,1 %. 🏴
Kde jinde maji tak silný mandát od členů? 🤔

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!