Follow

I v komunální kampani se s tím tématem potkávám. Energie. Chápu, že lidé jsou zmateni, že se bojí nejistoty. Já také. Ale o jednom prostě není možné ani diskutovat. Jakékoliv scénáře "řešení", které zahrnují Rusko, jsou absolutně mimo realitu. A žádné diskuze na tom nic nezmění.

RT @PetrHonzejk@twitter.com

Omlouvám se, ale někdy se, byť jsem novinář, neubráním pozitivním pocitům: Paní @olgarichterova@twitter.com je dobrá. twitter.com/PiratskaStrana/sta

🐦🔗: twitter.com/PetrHonzejk/status

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!