Follow

Slyšeli jste někdy o tom, že KAŽDÝ PIRÁT JE VYSÍLAČ?
Již brzy ve vašich kinech - TO začal s tajným testovaním (na živých lidech) technologii, ktera udela z tohoto hesla realitu.
peertube.pir-test.eu/videos/wa

· · Web · 1 · 1 · 3
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!