Follow

RT @PiratskaStrana@twitter.com

Andrej Babiš má tu drzost zase opakovat, že jsme “best in covid”. Řada z nás ztratila své blízké právě kvůli jeho absolutní nekompetenci. Ale my si pamatujeme. Za 30 000 mrtvých spoluobčanů mu to spočítáme i s úroky. Nic takového se nesmí již nikdy opakovat.

🐦🔗: twitter.com/PiratskaStrana/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!