Follow

RT @PiratskaStrana@twitter.com

Zveřejňujeme vše o legalizaci! Kolik to přinese peněz? Kolik nás to ročně stojí na represi? Jaký to bude mít vliv na kriminalitu? A na zdraví? Mrkněte na regulacekonopi.cz.Zjistíte, že to vychází fakt dobře!
Příští týden návrh projednáme v koalici a jdem na to!

🐦🔗: twitter.com/PiratskaStrana/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!