Follow

Ve sněmovně opozice položila řadu slušných a konstruktivních otázek ke katastrofálnímu vývoji situace s

Nikdo z vlády neodpověděl. Premiér se ani neobtěžoval přijít, ministr @profesorPrymula@twitter.com odešel po úvodním slově.

Stát řídí nemehla a ženeme se do katastrofy.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!