Follow

RT @adamzabransky@twitter.com

A je to tady. Praha vyhlásila veřejnou soutěž na nákup objektů k bydlení. Hlavní podmínka: objekt musí být zkolaudovaný k bydlení či ubytování. Ideální kapacita 20-90 osob/objekt. Budu rád, když se tahle výzva bude co nejvíce šířit, ať máme z čeho vybírat. jdem.cz/fgsgx5

🐦🔗: twitter.com/adamzabransky/stat

@keddie Super nápad, ceny jsou vyšponované kvůli nedostatku bytů, tak piráti ještě ten nedostatek uměle navýší a přidělí byt vyvoleným. Nevyvolení mají smůlu.

@Mac_CZ Naopak. My jsme reformovali přidělování městských bytů. Stejně tak město donutilo developera, aby na masaryčce nestavěl jen kanceláře, ale i byty.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!