Follow

Skvělá zpráva! Polohy tramvají v Praze jsou nově veřejné. Konečně mají pražané informace v reálném čase o hromadné dopravě.

Moc díky všem, co se na tom podíleli.

RT @PIDoficialni@twitter.com

🚋🔥 Horká novinka a dlouholetý dluh v poskytování informací o provozu. Polohy tramvají @DPPOficialni@twitter.com ode dneška předává také do centrálního dispečinku PID. Odtud je distribuujeme do všech možných vám již známých aplikací.

🐦🔗: twitter.com/PIDoficialni/statu

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!