Follow

Přesně. Česko trápí nedůvěra ve vlastní lidi.

1) Vláda se s občany nebaví jako s dospělými.
2) Vláda nejde příkladem.
3) Vláda vytrvale ignoruje moderní tuzemnský průmysl. Namísto toho podporuje nejprimitivnější montovny.

RT @jietienming@twitter.com

Jsme světový lídr v nanotechnologii.

A radši kupujeme čínský respirátory.

Vymysleli jsme kloktací testy.

A radši kupujeme čínské nosní testy.

Vláda zase ukazujeme všem domácím šikovným lidem zdvižený prostředníček.

🐦🔗: twitter.com/jietienming/status

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!