Follow

RT @STANcz@twitter.com

Vláda si kupuje dny ve funkcích za roky budoucnosti nás všech. Tomu musíme zabránit. Potřebujeme politiky, kteří lidem rozumí. @JanFar_sky@twitter.com vybudoval v Semilech nejotevřenější radnici. Poté roky bojoval ve Sněmovně s lichváři. Dejme šanci kompetentním lidem vrátit důvěru ve stát

🐦🔗: twitter.com/STANcz/status/1437

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!