Follow

Zdravím z vesnice jménem Schengen. Je dobré si občas připomenout některé z výhod evropské spolupráce: autem z Česka do Lucemburska za 8 hodin bez kolon na hranicích a datový roaming za místní poplatky.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!