Follow

Dnes bude debata o velmi zajímavém tématu. Dopady digitalizace na demokracii a nezávislá média. Je to jedno z témat, kterému se v Evropském parlamentu věnuji. Dalšími hosty jsou Věra Jourová, Michal Klíma a Josef Šlerka. Moderuje David Klimeš. Budu se těšit! facebook.com/events/2875523729

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!