Follow

Senátor Václav Láska na zasedání celostátního fóra Pirátské strany: "Je v zájmu České republiky, aby Piráti vyhráli sněmovní volby." Nyní po panu senátorovi mluví další host, Vít Rakušan ze STANu. Sledujte on-line. cf2021.pirati.cz/

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!