Follow

Další ročník soutěže Časopisu dTest "Spotřeba pro život" je tady. Tak jako ročník minulý i tento zaštituji. Pokud jsi středoškolák, baví tě psaní a zajímáš se o Evropu, určitě jdi do toho! 🙂 spotrebaprozivot.cz/

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!