Follow

Maďarská politická strana premiéra Viktora Orbána tento týden konečně opustila politickou skupinu Evropských lidovců (), jejíž proevropské hodnoty konstantně porušovala. Kdo budou jejich noví kolegové v Evropském parlamentu? nebo ?

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!