@marcel_kolaja Jestli opravdu zvládnete omezit "widespread surveillance", zejména od neevropských bezpečnostních složek a komerčních společností, tak to hluboce smeknu. Při nejlepší vůli si neumím představit jak toho chcete reálně dosáhnout.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!