Follow

Pět politických skupin v Evropském parlamentu vyzývá k prokázání solidarity s ČR přijetím rázných, společných a konkrétních opatření vůči Rusku. Jsem rád, že ke shodě došlo velmi rychle. Ještě včera ve 22:30 jsem se účastnil vyjednávání o finálním textu. ct24.ceskatelevize.cz/svet/330

· · Web · 1 · 1 · 1

@marcel_kolaja Kolik z nich vám naznačilo, že chtějí nejdřív vidět důkazy místo "highly likely" hypotéz?

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!