Follow

Jakpak to asi druhořadý premiér ve střetu zájmů Andrej Babiš myslel s tím, že úředníci nesmí vykládat právo? Znamená to snad, že občané nemají povinnost platit daně nebo pokuty, dokud je o to nepožádá soud? cnn.iprima.cz/babis-nejsme-kol

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!