Follow

V dubnu jsme v Evropském parlamentu podpořili úplné embargo na dovoz fosilních paliv z Ruska.

Musíme Putinův režim zranit tam, kde to bude bolet nejvíc. Teror, který jsme viděli na snímcích z Buče, se nesmí opakovat. A i dnes si za tím stojím.

· · Web · 1 · 1 · 5

@marcel_kolaja ...a není to málo Antone Pavloviči, proč rovnou nezakázat všechna fosilní paliva? 😁

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!