Follow

Spying on opposition and journalists in Europe is a serious crack on its facade. Some may say such cracks are just wear and tear. But they are not. They are a symptom of a much bigger problem.

That's why we must dedicate our utmost attention to and the . peertube.european-pirates.eu/w

· · Web · 1 · 3 · 3

@marcel_kolaja Kontrašpionáž by měla sledovat všechny bez rozdílu. Jediný problém je kontrola, kterou nikdy nevyřešíte, zvlášť třeba v zemi, kde působí proslavená #BIS s jejími kauzami jak z humoristického časopisu 🤣 Řešte radši ekonomiku, to je akutní problém dneška.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!