Follow

Ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jsme tento týden schválili konečnou podobu aktu o digitálních trzích.

Digitální obři budou mít povinnost umožnit interoperabilitu s jejich chatovacími platformami.

Posílání zpráv např. mezi WhatsAppem a @matrix může být brzy realitou! pirati.cz/tiskove-zpravy/digit

· · Web · 1 · 2 · 3
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!