Follow

Máme dohodu! Zavedení jednotného konektoru USB-C pro všechna přenosná elektronická zařízení je na dosah.

Super zpráva pro udržitelnost Evropy a taky pro spotřebitele, kterým ušetříme spoustu nervů při hledání toho správného kabelu.🙂

Na zavedení povinnosti jednotného konektoru se minulý týden shodli zástupci Parlamentu, Komise a Rady na trialogu.

Nyní už tedy zbývá pouze odsouhlasení textu Parlamentem a Radou, které proběhne na podzim. Od roku 2024 by měla povinnost začít platit!

· · Web · 1 · 0 · 1

@marcel_kolaja

> Máme dohodu! Zavedení jednotného konektoru USB-C pro všechna přenosná elektronická zařízení je na dosah.

Yeah great. Now about that double digit inflation, prisoners without trial in Poland, illegal sanctions, political persecutions, food crisis… 🙄

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!