Follow

Jaké jsou priority českého předsednictví v Radě EU? 🇨🇿🇪🇺

Poválečná obnova Ukrajiny, energetická soběstačnost, kyberbezpečnost, ale třeba i ochrana svobody médií v Evropě.

Tedy důležitá, aktuální témata. Předsednictví bude výzva, ale věřím, že to Česko zvládne!

· · Web · 1 · 1 · 1

@marcel_kolaja Ochrana médií? To je vtip? Vždyť tahle vláda, ve které sedí i #pirati, měla velký podíl na blokaci webů s tzv. "alternativními" názory.

@g @marcel_kolaja
To souhlasím.
Jak mám brát piráty vážně, když sami neví, co protlačují.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!