Follow

Tajné schůzky politiků s lobbisty budí nedůvěru. V nejhorších případech dávají prostor korupci.

Proto jsem moc rád, že se mi v Evropském parlamentu podařilo prosadit zlepšení nástroje na oznamování schůzek s lobbisty. Větší transparentnost usnadní občanům kontrolu politiků.

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!