Česko minulý týden přebralo otěže Evropy.

Příštích 6 měsíců bude vyjednávat kompromisy mezi členskými zeměmi. Bude to výzva. Úspěšné předsednictví ale nese své ovoce: může napravit image Česka v Evropě. Po vládě Andreje Babiše je to skutečně potřeba.

Držím Česku palce! 🇨🇿🇪🇺

Follow

Začátek českého předsednictví v Radě Evropské unie jsme oslavili také běžeckým závodem ve dvojicích na 5 km. S Hankou Hajnovou jsme sice byli v závodě soupeři, ale v politice zůstáváme jako místopředsedové Pirátské strany spojenci. 🙂

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!