Follow

Premiér Petr Fiala odpovídal tento týden v Evropském parlamentu na otázky europoslanců k prioritám českého předsednictví v Radě EU. K otázce národních vet uvedl, že česká vláda není principiálně proti změně zakládajících smluv. Jsem rád, že i tento názor Pirátů má v české vládě otisk.

· · Web · 1 · 1 · 3

@marcel_kolaja Jak je tedy zajištěno, že stát neponese náklady rozhodnutí, které na něj uvalí "ostatní". Bude takové náklady závazně hradit EU nebo alespoň ty státy, které pro dané rozhodnutí hlasovaly a rozhodly většinou?

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!