Follow

Hodně společností není svatých - dětská práce, vykořisťování zaměstanců... Málokterá ale podporuje koncentrační tábory. Apeluju na vás, nepodporujte je svými penězi. Pokud je pro ně trh důležitější, než lidi, nechť sílu trhu pocítí.
bbc.com/news/technology-556343

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!