Follow

Dnes na plénu diskutujeme Bělorusko, ve čtvrtek hlasujeme o rezoluci. Vyčerpali jsme jako EU všechny možnosti, jak proti Lukašenkovi zakročit? Podle mě i mých kolegů ne.

Sledovala jsem video zmučeného Ramana, jak se s pláčem doznává, že podrýval režim. Je mu 26 let. Zakročme.

EN: We are discussing at the plenary today. Did the EU exploit all the options to counter Lukashenka? We do not think so.

I watched the video of tortured Raman, how he is forced to acknowledge with tears that he was undermining the regime. He is 26. We need to fight.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!