Follow

RT @Piratske_listy@twitter.com

🔴 Příležitost pro nové obchodní vztahy, investice i vznik společného centra proti dezinformacím. To jsou výsledky návštěvy Taiwanu, ze které se minulý týden vrátila delegace EP. Misi iniciovala pirátská europoslankyně @MarketkaG@twitter.com. 🏴piratskelisty.cz/clanek-4051-n

🐦🔗: twitter.com/Piratske_listy/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!