Follow

RT @Pavel_Havlicek_@twitter.com

S jsme připravili tzv. Listopadovou výzvu na podporu ruské neziskové organizace .

Prosím sdílejte a dejte o tom vědět svým přátelům, je to důležité, soud s touto organizací bude v probíhat již 25. listopadu!

@AMO_cz@twitter.com @GULAG_CZ@twitter.com @MemorialCZ@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/Pavel_Havlicek_/st

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!