Follow

Situace na polsko-běloruských hranicích je teď denně v hledáčku médií. Na tom, že se jedná o hybridní útok Lukašenka už se víceméně všichni shodují, a jsou tak podnikány adekvátní kroky, aby migranti nepřibývali. Co ale s lidmi, kteří tam již jsou? ⬇️
irozhlas.cz/zpravy-svet/pavel-

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!