Follow

Globalisti, národní šampioni nebo techno-utopisti. Už se nelze dál tvářit, že Big Tech je závislý na státech, a zatím nás ani nečeká rozpad národních států. Kam to ale celé povede? Výborný rozbor na @Voxpot@twitter.com.
voxpot.cz/nastup-technopolarni

@Voxpot@twitter.com Je to sice dlouhý čtení, ale zabere vám to mnohem míň času, než Slavíky, a navíc poté nebudete mít morální kocovinu ze sebe, ale z Bezose, tak šup. <3

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!