RT @IIR_Prague@twitter.com

From your browsing history to your precise location, from the you use to your Gmail account, all this is collected by big tech companies. Is there place for ethics and ? Watch us live: bit.ly/SecurityF2021

🐦🔗: twitter.com/IIR_Prague/status/

Follow

Právě teď, diskuze se skvělými odborníky na ochranu osobních dat. Já budu hovořit jak o (ne)funkčnosti , tak o těch dalších často skloňovaných zkratkách aktuálního digitálního světa: a , a co mohou udělat pro naše data ve světě Big Tech. Přijďte! :)

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!