Follow

Větší transparentnost pro svěřenské fondy. Skutečný majitel fondů by byl vždy zároveň skutečným majitelem všech spravovaných společností. Hurá! 🖤

RT @PiratIvanBartos@twitter.com

Yes! Dnes jsme na výboru prosadili konec kličkování ve svěřenských fondech. To znamená, že by skutečný majitel svěřenského fondu byl vždy zároveň skutečným majitelem všech spravovaných společností. Držte palce, ať tuto kličku odstraníme ve Sněmovně!

🐦🔗: twitter.com/PiratIvanBartos/st

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!