Follow

RT @MaxovaRadka@twitter.com

Dnes jsem spolu s 10ti poslanci zaslala dopis @TPetricek@twitter.com, @RobertPlaga@twitter.com a rektorům státních univerzit se žádostí, aby naše univerzity ve spolupráci s českou vládou, poskytly stipendia pro co nejvíce běloruských studentů, kterým bylo pro výkon základních práv znemožněno studium.

🐦🔗: twitter.com/MaxovaRadka/status

Thanks to @MaxovaRadka@twitter.com and other colleagues who supported the initiative to help Belarus students. The illegitimate Belarus government unjustly restricts them from access to education. I believe universities shall offer them an opportunity to finish their study in Europe.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!