Follow

RT @PiratskaStrana@twitter.com

Těsně před druhou hodinou ráno byl prohlasován daňový balíček, kterým všem občanům vláda nadělila sekeru za dalších 130 - 150 mld. ročně :( Navíc výrazně zatíží obce a kraje. Jen je s podivem, že takovou "rozpočtovou odpovědnost" podpořila i @ODScz@twitter.com.

🐦🔗: twitter.com/PiratskaStrana/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!