Follow

RT @PiratskaStrana@twitter.com

Letošní Celostátní fórum Pirátů jsme uspořádali online. Všichni jsme tak připojení ze svých domovů či kanceláří. Zároveň jednáme veřejně, takže můžete vše sledovat na Youtube ( youtube.com/watch?v=gwvzG9Pxud ), nebo na webu cf2021.pirati.cz/.

🐦🔗: twitter.com/PiratskaStrana/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!