Follow

„Myslím si, že s nákupem a distribucí vakcín odvedla EU dobrou práci,“ uvedl prezident. Jsem rád, že i z úst věčného kritika Unie zaznělo potvrzení toho, co jsem říkal – samotné Česko by při nákupu vakcín nemělo šanci.

Víc jsem o tom psal na blogu. mikulas-peksa.eu/EU-ockovani-j

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!