Follow

Ukrajina řeší skandál kolem šéfa protikorupčního úřadu Sytnika. Ale boj s korupcí není nikdy záležitostí jedné osoby. Registry lobbistů, transparentní financování stran, obrana před střetem zájmů… Jedině postupnými kroky se dá bojovat proti korupci. capital.ua/ru/news/149496-evro

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!