Follow

RT @KaterinaStojan@twitter.com

Vyplácení odměn z veřejných prostředků představitelům orgánů Krajské zdravotní (z nichž někteří kromě toho mají i jinou veřejnou funkci) by mělo probíhat co nejspravedlivěji a mělo by odrážet finanční realitu, se kterou otřásla probíhající COVID krize. piratiuk.cz/2021/01/11/odmeny-

🐦🔗: twitter.com/KaterinaStojan/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!