Follow

ČR pokračuje v trendu čekání na příležitost, která nám nikdy nebude dost dobrá. Bankovní unie dává větší jistotu tam, kde nelze spoléhat na zajištění českých bank. Potřebujeme aktivnější a rozhodnější politiku, ne vedení bez strategických rozhodnutí. Změna snad už na podzim. 🖤

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!