Follow

Proč Viktor Orbán zpochybňuje evropská práva na svobodu projevu? Jak by měla EU reagovat na pokusy o porušení základních zásad nezávislosti soudů? 🆘

WEBINÁŘ!
Kdy? 13. 1. od 18:00!
Kde? LIVE na Facebooku.
Kdo? Maďarský novinář, akademik nebo ředitelka Political Freedoms Project

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!