Follow

RT @PiratskaStrana@twitter.com

Svoboda informací je pro demokraci naprosto nezbytným prvkem. Kam až může zajít snaha vynucovat kopírovací monopol, která ve svém principu přirozeně spěje k omezování šíření informací, ukazuje tragický příběh Aarona Swartze, jehož smrt si dnes připomínáme. profant.eu/2020/aaron-swartz-a

🐦🔗: twitter.com/PiratskaStrana/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!