Follow

RT @KaterinaStojan@twitter.com

Suverenita ubráněna, plnohodnotná a funkční rodina se může jít klouzat. Přesně tak vnímáme s @PiratskaStrana@twitter.com nedávný nález Ústavního soudu k osvojování dětí stejnopohlavními páry. Více rozepisuji v článku níže.

piratskelisty.cz/clanek-3764-o

🐦🔗: twitter.com/KaterinaStojan/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!