Europoslanecký výbor ENVI schválil návrh uhlíkového cla, která srovnává postavení výrobců produkujících mimo EU s evropskými. Mimoevropské firmy zaplatí férovou cenu za emise, kterými poškozují celou planetu. 🌎 Piráti tento mechanismus přislíbili jako programovou prioritu. 🏴

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!