RT @PiratskaStrana@twitter.com

„Vážení přátelé, moc vám s @Vit_Rakusan@twitter.com děkujeme za důvěru. Jsme rádi, že vám naše spolupráce dává smysl. Naše země se nyní nachází v bezprecedentní krizi a jen společně, s dobrou vůli, solidaritou a srdcem se z ní můžeme dostat. Nenecháme vás v tom.“
@PiratIvanBartos@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/PiratskaStrana/sta

Follow

Czech together with the coalition partner STAN reached new maximum in the opinion polls of 29.5 %. It is for first time the current ruling party should loose leading position (since 2017).

I would like to thank all our supporters. It is honor and great responsibility.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!