Follow

Vakcíny s mRNA tak mohou být právem považovány za průlomovou technologii, která je i dle intenzivního testování bezpečná a hlavně účinná. Jako mnoho vědeckých objevů je založena na desítkách let mravenčí práce předchozích generací. 🔬 mikulas-peksa.eu/koronavirovy-

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!