Liberecký kraj bude jednat s Ministerstvem životního prostředí o žalobě na za porušení evropské legislativy kvůli povolení další těžby v dolu u česko-polské hranice. Měření České geologické služby totiž potvrdila úbytek vody podél hranice.

Follow

Pirátský radní Václav Židek: "Voda ve vrtech tam stále klesá, i když jsou třeba vyšší srážky, je patrné, že na to klimatické změny nemají přímý dopad."

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!