bude mít všechna osobní auta určená pro evropský trh do roku 2030 plně elektrická. Snaží se plnit cíle snižování emisí oxidu uhličitého. Automobilka také oznámila, že v Německu investuje miliardu eur (asi 26 miliard Kč).

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!