Follow

Proč jsou si vakcíny a podobné? A na jakém principu funguje vakcína &Johnson, která před pár dny požádala Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (@EMA_News@twitter.com) o podmínečné schválení vakcíny? 💉 mikulas-peksa.eu/koronavirovy-

@mikulas_peksa V krizové situaci jsou podstatnější jiné atributy, cena a účinnost, a v těch se jednoznačně liší. AZ: cena $25-$37 efektivita nad 70%. SputnikV: cena $10 efektivita 91.4%.

biospace.com/article/comparing

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!